777/9/7 - 777 -5 > 777/9/7 سايت اصلي ايران ارقام

این سامانه، قادر خواهد بود تا اطلاعات و فایل‏های موردنیاز را از روی هر دستگاه، بدون نیاز به مراجعه به شعب، بر روی سرور مرکزی شبکه Download و یا بر عکس ، از مرکز به روی دستگاه ها Upload نماید.

قابلیت‏های سامانه مدیریت خود پرداز / خود دریافت عبارتند از:

  •       بروزرسانی نرم افزار دستگاه از مرکز بدون نیاز به مراجعه حضوری
  •       مدیریت بروزرسانی تصاویر دستگاه و تبلیغات
  •       ارسال و دریافت فایل و ژورنال الکترونیک
  •       دریافت گزارش وضعیت پروسه‏های در حال اجرا
  •       دریافت screen shot
  •       قابلیت زمان‏بندی و انجام کلیه فرایندهای مدیریتی و بروزرسانی در بازه‏های زمانی خاص بصورت ساعتی, روزانه و
  •       ارائه گزارش از فرایندها